Menselijke maat

Meten en sturen
Om te kunnen sturen op geluksgericht werken zullen we het meetbaar maken. De Geluksacademie ontwikkelt de 'Menselijke Maat', Het is een organisatiescan waarmee meetbaar wordt in hoeverre een zorgorganisatie ingericht is op het stimuleren van eigen kracht, zelfredzaamheid en het welbevinden van haar cliënten.
Bij de inkoop van zorg kan een gemeente of zorgverzekeraar ervoor kiezen om de contractant te verplichten een Menselijke Maat uit te laten voeren. De resultaten kunnen enerzijds gebruikt worden om gerichter in te kopen, anderzijds geeft het zorgorganisaties de gelegenheid om zich beter op het welbevinden van haar cliënten in te richten.
Door de Menselijke Maat krijgt geluksgericht werken serieus een kans en zal het niet, zoals met 'vraaggericht werken', een geïnflatteerde term worden. Daarmee bedoelen we: sinds een jaar of tien werkt zo'n beetje elke organisatie in het publieke domein vraaggericht. Althans, dat staat in alle jaarverslagen, missies en visies. De praktijk is weerbarstiger en enkel aan de almaar stijgende zorgkosten kan men aflezen dat echt vraaggericht werken maar weinig wordt toegepast.