Inclusief

Geachte heer, mevrouw,

Met enthousiasme sturen wij u de rapportage ‘Naar een inclusief Overijssel’!

Zorgbelang Overijssel heeft samen met de Geluksacademie en Stimuland onderzocht hoe een gezamenlijke aanpak Overijsselse gemeenten en maatschappelijke organisaties kan ondersteunen en versterken bij de implementatie van het VN verdrag voor een inclusieve samenleving.

Voor dit onderzoek is met vele partijen gesproken. Gaandeweg is gebleken dat de versterking van een inclusieve samenleving ondersteuning en facilitering verdient. In hoofdlijnen worden politieke prioritering en bewustwording, samen optrekken met groepen uit de samenleving en het bestaand instrumentarium beter benutten genoemd als belangrijke aandachtspunten. Specifiek bij gemeenten blijken geld, menskracht, maar ook integraal werken en een consistente rol en koers belangrijke behoeften te zijn.

Waar liggen behoeften?

Uit de vragenlijsten en gesprekken met gemeenten en adviesraden komt de wil om te werken aan  inclusief beleid duidelijk naar voren. Het belang van bewustwording wordt door alle betrokken organisaties benoemd. Maar door het ontbreken van tijd, geld en menskracht lijkt het komen tot inclusief beleid in de praktijk geen prioriteit te hebben. Hiervoor is het aanbieden van meer instrumenten niet de (enige) oplossing. Het gaat ook om de infrastructuur.

Infrastructuur gaat over weten wat je wilt bereiken, welke instrumenten er zijn en hoe en door wie ze in te zetten zijn. Infrastructuur gaat ook over de manier waarop inclusie geborgd is binnen een organisatie. Krijgt inclusie prioriteit? Wie mag er tijd en geld in steken en hoeveel? Dit overstijgt het ambtelijk niveau, waar onze gesprekken zich afspeelden. Het zijn vraagstukken waar in een gemeente het college van B&W voorstellen voor kan doen, waarbij uiteindelijk de gemeenteraad aan zet is.

De provincie kan hierbij helpen door met name de besluitvormende lagen te informeren over het belang van inclusie en de kansen. Investeren in inclusie helpt de opgaven in het sociaal domein behapbaar te houden. Waar liggen kansen om werk met werk te maken, bijvoorbeeld via koppelingen met projecten in het fysieke domein? Welke mooie voorbeelden zijn er elders, welke instrumenten? Welke (juridische) thema’s moeten via regionale aanpak/lobby geregeld worden?

De mooie voorbeelden in Overijssel, zoals die uit het onderzoek naar voren komen, zijn heel nuttige input. Denk hierbij aan praktijkvoorbeelden die zorgen dat inclusie een integraal onderdeel wordt van ieder project of initiatief. Een handboek openbare ruimte waar toegankelijkheid is ingebakken bijvoorbeeld, of het meegeven van inclusieve voorwaarden voor woningbouw of bij evenementen, of het stimuleren en faciliteren van de ontmoeting.

Plan van aanpak

Op basis van de resultaten uit de rapportage zijn we gestart met het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Wat ons betreft, verdienen de volgende thema’s prioriteit:

  1. Het signaleren van knelpunten en het prioriteren van interventies;
  2. Het vergroten van de bewustwording en de actieve betrokkenheid van bestuurders en beleidsmakers;
  3. Het concretiseren en implementeren van ambities en plannen;
  4. Het organiseren van het samen leren en het delen van handige tools en goede voorbeelden;
  5. Het formuleren van meetbare criteria van inclusiviteit en het implementeren en toetsen van deze criteria.

Ziet u andere prioriteiten of wilt u mee doen, laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar info@zorgbelang-overijssel.nl

Wij beginnen alvast!

Met vriendelijke groet, mede namens de Geluksacademie en Stimuland.

drs. J.R. Feenstra, directeur/bestuurder

Scroll naar top